و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله

. و کسانی که غيرِ خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید که به خدا دشنام دهند

2023-02-07
    باقي ع دورتي 13يوم كيف اعرف اني حامل
  1. 3 hrs ·