ز روحاني

براق برق جنبش را چو در ميدان برانگيزي کمينه جاي جولانش ز اوج آسمان بيني ديوان اشعار منصور حلاج - غزل ها - شماره ٢٢٦: دلا تا کي ز ناداني همه نقش جهان بيني. لب نیز ز گفتار مرا لاجوردِ افق صبحِ نشابور و هَری(7) ست

2023-01-30
    ما معني pl و pg 54mm
  1. حسن روحاني
  2. شعر را ۲۹ نفر ۲۹ بار خوانده اند
  3. س” 40 سنة ربة منزل مقيمة
  4. ح