انار و

اَنار تقریباً در هر آب و هوایی و هرگونه خاکی می‌تواند رشد کند و میوه دهد، ولی آب زیاد در زمان رسیدن میوه باعث ترک خوردن آن میوه می‌شود. آب زیاد در زمان رسیده میوه انار باعث ترک خوردن میوه می شود

2023-01-29
    اذاعه مدرسيه كامله عن احترام الوقت و العلم
  1. خواص انار برای پوست صورت و نرمی پوست
  2. ماجراهای انار و بچه مردم ذهن نویس